Waxy Carwash angående EU’s mål att bli klimatneutralt 2050

Innehåll

Facebook
LinkedIn

EU´s klimatmål är ambitiösa och nödvändiga, detsamma gäller för Waxy Carwash egna mål för verksamheten.

15 miljoner biltvättar

Svenskt Vatten uppskattar att det årligen görs ca 15 miljoner biltvättar direkt på gatan (läs mer) och följaktligen spolas 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller (rapport) ut i våra vattendrag, dagvatten och sjöar varje år.
Biltvätt på gatan skapar därför lokala vattenmiljöproblem, och enklaste sättet att lösa detta är att tvätta bilen i en tvätthall avsedd för detta.

EU´s klimatmål

Enligt EU’s klimatmålsplan ska unionen vara klimatneutralt 2050, vilket är en djärv satsning inte minst med delmålet att minska nettoutsläppet med 55% till 2030, i förhållande till 1990 års utsläppsnivåer.

För att hjälpa till att styra investeringar i rätt riktning har EU utarbetat ett system, taxonomin, där det framgår vilka delar i den övergripande klimatmålsplanen ska prioritera avseende nyinvesteringar.

Klimattaxonomin

Klimattaxonomin ska främja hållbara investeringar genom att tydliggöra vilka verksamheter som bidrar mest till att uppnå EU´s höga ambitioner avseende miljömålen.

Finanssektorn får följaktligen lite hjälp på traven att identifiera och prioritera investeringar i de segment som man vill investera i.

Det handlar om hur vi definierar hållbarhet, vilket ska göra det enklare för fondförvaltare och sparare att investera i hållbara bolag och verksamheter.

Miljömässigt hållbara produkter

Fondbolag och kapitalförvaltare som marknadsför miljömässigt hållbara produkter kommer att behöva tydligt förklara hur de använt taxonomin som kriterier.

Det kommer följaktligen krävas trovärdiga förklaringar varför man inte använder taxonomin som bedömningsgrund för sina rekommendationer eller investeringar.

Målet är naturligtvis att arbetet och direktiven ska leda till att investerare identifierar bolag som på riktigt bidrar till omställningen till en mer miljömässigt hållbar ekonomi.

De sex miljömål som fastställts är:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Självfallet kan inte alla investeringar träffa rätt i samtliga sex delmål, men det går att identifiera investeringsmöjligheter som täcker in flera av dessa delmål.

Waxys starka miljöfokus

Waxy Carwash har sedan etableringen haft ett mycket starkt miljöfokus.

Samtliga anläggningar har kraftfulla bioanläggningar för vattenrening och återanvändning av förbrukat vatten. 100% av allt vatten som amvänds renas, och 80-90% återanvänds i tvättcyklerna.

Waxy möter miljömålen

För att illusterar hur väl Waxy´s koncept möter flera av de ovanstående miljömålen har vi tagit fram nedanstående schema där respektive miljömål addresseras.

No.DelmålWaxy Carwash
1Begränsning av klimatförändringarWaxy arbetar ständigt med att se över förbättringar av energiförbrukningar, vattenutsläpp, slam tömningar osv. för att vara med och minska på klimatförändringar som (UNFCCC) kommit överens om för att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen.
2Anpassning till klimatförändringarI Waxy’s nya projekt och anläggningar så arbetar vi tillsammans med fastighet-sägarna för att rita in dagvattendammar för att förhindra stora vatten flöden och översvämningar vid stora skyfall. 

Waxy arbetar med att ständigt anpassa sig till samhället när tex. skyfallen blir fler och kraftigare.
3Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurserWaxy renar 100% av allt vatten vi använder.
Waxy tillsätter endast 60 liter nytt vatten per tvätt
Waxy återanvänder därmed 80-90% av allt vatten som förbrukas
4Övergång till en cirkulär ekonomiWaxy återanvänder ca 80-90% av allt vatten som förbrukas
Slam och andra restprodukter hämtas av relevant underentreprenör för destruktion och återvinning av vatten, kemikalier, metaller, olja, etc.
5Förebyggande och kontroll av föroreningarWaxy utför löpande egna kontrolle roch mätningar av slam- och biobrunnar på samtliga anläggningar.
Waxys personal är ryggraden i vår leverans tack vare sin professionella kompetens där kollektivavtal och löpande utbildning är en viktig del i vårt arbete.
6Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystemWaxy skapar förutsättningar för att en allt större del av den svenska populationen ska ha prisvärda alternativ till att tvätta sina fordon på t.ex. den egna villauppfarten.

Biltvättar på privata uppfarter eller andra alternativ där interna reningsverk ej används leder till att ca 50 ton tungmetaller och 1000 ton olja spolas ut i vattendrag, allmänna reningsverk, dagvatten. etc. 


Granskningskriterier, tidplan


Granskningskriterierna för de första två målen förväntas träda i kraft januari 2022.

De övriga fyra målens granskningskriterier förväntas träda i kraft, då de ska vara färdigremiterade, januari 2023.

Som en del i ovanstående blir det självfallet av allt större betydelse att företagens hållbarhetsredovisning i allt snabbare takt återkopplar mot dessa mål.

Bilvårdssegmentet måste anpassa sig

Bilvårdssegmentet måste också anpassa sig, och alla förutsättningar finns redan på plats.

Med anledning av den stora omställningen i bilvårdssegmentet där en fragmenterad marknad nu i allt snabbare takt konsolideras till företag som Waxy där miljötänket är en del av det DNA vi erbjuder i marknaden.

Investeringar i bioanläggningar är kostsamma men absolut nödvändiga för att kunna agera i segmentet redan idag.

Kunderna blir allt mer miljömedvetna

Allt fler större kunder, som bilförsäljare, transportföretag, bussbolag, etc. söker efter miljömässigt rätt alternativ för att vara en del i miljöarbetet, istället för att vara en del av problemet.

Svårigheterna i omställningen i segmentet baseras till viss del på de allmäna anstånd som lämnats till segmentet avseende investeringar i väl fungerande reningsverk.

Waxy har investerat i framtiden

Waxy har dock tagit detta på allvar sedan dag ett och har därför investerat i framtiden istället för att skjuta dessa nödvändiga investeringar på framtiden.

Waxy Carwash bygger sin verksamhet på fyra delar:

  • Miljö
  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • Pris


Waxy ska leverera en miljömässigt riktig tjänst med en hög kvalitet utan långa kötider, och allt detta till ett pris alla ser som rimligt, oavsett om det avser personbilar, transportbilar, lastbilar eller långtradare.

Omställning i segmentet

Vi på Waxy har en klar bild av vår resa, och den har redan från början haft miljöfokus, och nu ska vi öka takten för vi ser att vi har ett viktigt arbete framför i omställningen i vårt segment.

Bli en det naturliga kretsloppet du med, tvätta din bil på Waxy Carwash!

Följs oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/waxy-carwash

Joachim Henriksson, nyetableringar
0708979759
joachim.henriksson@waxy.se

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…